Language
Currency
Кошничка 0
0 ден.

ПОЛИТИКАТА НА ПРИВАТНОСТ

ПОЛИТИКА НА ПРИВАТНОСТ

ДД-Сторе ДООЕЛ применува технички и организациски мерки согласно Законот за заштита на личните податоци за да обезбеди целосна заштита на личните податоци кои се обработуваат.

Со оваа политика за приватност, ве информираме за природата, обемот и целта за која ги собираме, користиме и обработуваме вашите лични податоци, за начинот на кој ги штитиме вашите лични податоци, како и за вашите права што произлегуваат од Законот за заштита на личните податоци.

ПОДАТОЦИ ЗА ФИРМАТА

Друштво за трговија, производство и услуги ДД - Сторе ДООЕЛ увоз-извоз Скопје
адреса: ФРАЊО КЛУЗ 2/1-4, 1000 Скопје

ЕДБ: MK4032019541774

МБ: 7347758

Телефон: 02/3100700

Е-маил: info@ddstore.mk         

Web: ddstore.mk

 

Дефиниции

Политиката на приватност на ДД-Сторе се темели и е во согласност со Законот за заштита на личните податоци. Според тоа, следува дефинирање на термините кои се основни при обработката на личните податоци:

 1. „Личен податок“ е секоја информација која се однесува на идентификувано физичко лице или физичко лице кое може да се идентификува (субјект на лични податоци), а физичко лице кое може да се идентификува е лице чиј идентитет може да се утврди директно или индиректно, посебно врз основа на идентификатор како што се име и презиме, матичен број на граѓанинот, податоци за локација, идентификатор преку интернет, или врз основа на едно или повеќе обележја специфични за неговиот физички, физиолошки, генетски, ментален, економски, културен или социјален идентитет на тоа физичко лице;
 2. „Обработка на личните податоци“ е секоја операција или збир на операции кои се извршуваат врз личните податоци, или група на лични податоци, автоматски или на друг начин, како што се: собирање, евидентирање, организирање, структурирање, чување, приспособување или промена, повлекување, консултирање, увид, употреба, откривање преку пренесување, објавување или на друг начин правење достапни, усогласување или комбинирање, ограничување, бришење или уништување;
 3. „Ограничување на обработката на личните податоци“ е означување на личните податоци кои се чуваат, a со цел ограничување на нивната обработка во иднина;
 4. „Профилирање“ е секоја форма на автоматска обработка на лични податоци, која се состои од користење на лични податоци за оценување на одредени лични аспекти поврзани со физичкото лице, а особено за анализа или предвидување на аспекти кои се однесуваат на извршување на професионалните обврски на тоа физичко лице, неговата економска состојба, здравје, лични преференции, интереси, доверливост, однесување, локација или движење;
 5. „Псевдонимизација“ е обработка на личните податоци на таков начин што личните податоци не можат повеќе да се поврзат со одреден субјект на лични податоци без да се користат дополнителни информации, под услов таквите дополнителни информации да се чуваат одделно и да подлежат на технички и организациски мерки со кои ќе се обезбеди дека личните податоци не се поврзани со идентификувано физичко лице или физичко лице кое може да се идентификува;
 6. „Збирка на лични податоци“ е структурирана група лични податоци која е достапна согласно со специфични критериуми, без оглед дали е централизирана, децентрализирана или распространета на функционална или географска основа;
 7. „Контролор“ е физичко или правно лице, орган на државната власт, државен орган или правно лице основано од државата за вршење на јавни овластувања, агенција или друго тело, кое самостојно или заедно со други ги утврдува целите и начинот на обработка на личните податоци, а кога целите и начинот на обработка на личните податоци се утврдени со закон, со истиот закон се определуваат контролорот или посебните критериуми за негово определување;
 8. „Обработувач на збирка на лични податоци“ е физичко или правно лице, орган на државната власт, државен орган или правно лице основано од државата за вршење на јавни овластувања, агенција или друго тело кое ги обработува личните податоци во име на контролорот;
 9. „Корисник“ е физичко или правно лице, орган на државната власт, државен орган или правно лице основано од државата за вршење на јавни овластувања, агенција или друго тело на кое му се откриваат личните податоци без разлика дали е тоа трето лице или не. Меѓутоа, органите на државната власт и државните органи на кои им се откриваат личните податоци во рамките на посебна истрага во согласност со закон, не се сметаат за корисници, при што обработката на овие податоци од овие органи мора да биде во согласност со важечките правила за заштита на личните податоци според целите на таа обработка;
 10. „Трето лице“ е секое физичко или правно лице, орган на државната власт, државен орган или правно лице основано од државата за вршење на јавни овластувања, агенција или друго тело, кое не е субјект на лични податоци, контролор, обработувач или лице, кое под директно овластување на контролорот или обработувачот е овластено да ги обработува податоците;
 11. „Согласност“ на субјектот на лични податоци е секоја слободно дадена, конкретна, информирана и недвосмислена изјавена волја на субјектот на личните податоци, преку изјава или јасно потврдено дејствие, а со кои се изразува согласност за обработка на неговите лични податоци;
 12. „Директен маркетинг“ е секој вид на комуникација остварена на било кој начин според најновите технолошки достигнувања, а со цел испраќање на рекламна, маркетиншка или пропагандна содржина која е насочена директно до одреден субјект на личните податоци, како и обработка на лични податоци која вклучува и профилирање до оној степен до кој истото е поврзано со овој вид на комуникација;

ДД-Сторе применува технички и организациски мерки согласно Законот за заштита на личните податоци за да обезбеди целосна заштита на личните податоци кои се обработуваат.

Со оваа политика за приватност, ве информираме за природата, обемот и целта за која ги собираме, користиме и обработуваме вашите лични податоци, за начинот на кој ги штитиме вашите лични податоци, како и за вашите права што произлегуваат од Законот за заштита на личните податоци.

Општи одредби

Политиката на приватност на ДД-Сторе појаснува каде и како се чуваат личните податоци на сите регистрирани клиенти.

Оваа Политика на приватност служи за да се утврди нашата посветеност кон приватноста и безбедноста на податоците на клиентите, како и за објаснување на политиките и процедурите имплементирани во однос на собирање и употреба на податоците за клиентите.

Цели за собирање и обработка на лични податоци

Секогаш кога собираме лични податоци, нивното собирање ни е потребно заради остварување на една или повеќе од следниве цели:

 • побрзо, полесно и поедноставно да ги проследиме сите известувања и информации до вас;
 • побрзо, полесно и поедноставно да ги пронајдете производите и/или услугите кои ви ги нудиме;
 • примање на вашите електронски (онлајн) нарачки од нашиот асортиман на производи;
 • брза и навремена достава на купените производи до вашата адреса;
 • услуги на сервис за производите кои сте ги купиле:
 • навремено да бидете известени за сите нови производи или понуди за кои сметаме дека
  ги задоволуваат вашите преференции и потреби;
 • да ги користите сите поволности кои ги нудиме како награда за вашата лојалност;
 • да станете дел од нашиот тим преку аплицирање за вработување;
 • остварување на заедничка комуникација и примање на ваши забелешки, коментари, пофалби и критики.

Ве уверуваме дека вашите лични податоци нема да се обработуваат за ниту една друга цел, освен за целта заради за која се собрани. Собирање и обработка на вашите лични податоци за друга цел, различна од погоре наведените, може да се врши исклучиво и само врз основа на ваша претходно дадена согласност или заради извршување на законски обврски.

Правна основа и начин за обработка на лични податоци

Вашите лични податоци ги собираме, обработуваме и чуваме законито, транспарентно и правично. Вашите лични податоци се собираат, обработуваат, употребуваат и доставуваат на трети лица само во определени случаи предвидени со закон од страна на вработените кои се посебно овластени за тоа. Вашите лични податоци можат да им бидат доставени на надлежни органи само во согласност со постапка уредена со закон.

Обработката на личните податоци може да се врши:

 • врз основа на претходно дадена согласност од ваша страна за обработка на вашите лични податоци за една или повеќе цели;
 • обработката е неопходна за исполнување на нашите законски обврски;
 • обработката е неопходна заради реализација на договор склучен со вас или со цел да се преземат чекори на ваше барање, пред да се пристапи кон склучување на договор;
 • обработката е неопходна со цел заштита на вашите или интереси на трети лица во итни случаи;
 • обработката е неопходна за извршување на задача/и извршени во јавен интерес и/или при вршење на службени овластувања;
 • обработката е неопходна за целите на нашите легитимни интереси, трето лице или лице на кое податоците му се откриени, освен во случаи кога вашите слободи и права како субјекти на лични податоци преовладуваат над таквите интереси.

Обработката на вашите лични податоци се врши исклучиво во согласност со прописите за заштита на лични податоци на Република Македонија.

Категории на лични податоци кои ги собираме

Категориите на лични податоци кои ги собираме заради остварување на горенаведените цели се следните:

 • Име и презиме;
 • Адреса (адреса на живеење; град; поштенски код);
 • Е-маил адреса;
 • Контакт телефон;
 • Забелешка/коментар за извршена нарачка на производи и/или услуги.

При секоја ваша посета на нашата веб страна, ние ги обработуваме вашите лични податоци, само доколку истите доброволно ги дадете преку користење на следните опции:

 • Контакт;
 • Регистрирај се / Најави се;
 • Вработување/Пријава за вработување;
 • Електронско вршење нарачки преку нашиот електронски систем;
 • Електронско плаќање за извршените нарачки од нашиот асортиман на производи.

Секогаш кога користите некоја од горенаведените опции, ние ги собираме вашите лични податоци.

Рок на чување на вашите лични податоци

Вашите лични податоци ќе ги задржиме онолку долго колку што е потребно за остварување на целите согласно оваа Политика за приватност. Вашите лични податоци ќе бидат задржани само до степенот до кој е потребно заради усогласување со нашите законски обврски, заради остварување на нашиот легитимен интерес и спроведување на нашите правила и политики.

Некои од вашите лични податоци, може да се чуваат и подолго од предвиденото, исклучиво заради цели во врска со постапки кои се водат пред надлежни државни органи и институции.

Категории на корисници на кои може да им бидат доставени вашите лични податоци

Вашите лични податоци се обработуваат само во рамки на нашата компанија. По исклучок, во случаи и под услови предвидени со закон, може да ги доставиме вашите лични податоци на следните категории на корисници:

 • Адвокати;
 • Нотари;
 • Извршители;
 • Судови;
 • Сметководители;
 • Други правни лица кои податоците ги употребуваат за остварување на вашите права и интереси (банки, осигурителни компании и слично);
 • Останати правни лица и овластени државни органи, установи и институции.

Обработувачи кои можат да имаат пристап до ваши лични податоци

Право на пристап до вашите лични податоци може да имаат и следниве категории на обработувачи:

 • Субјекти кои вршат услуги на достава (карго достава, поштенски, курирски, како и други вид услуги за достава);
 • Надворешни лица кои даваат ИТ услуги, со цел одржување на веб-страната и целокупниот воспоставен електронски систем кој го користиме;
 • Субјекти кои нудат сервисни услуги кои се состојат во поправки на производите и останата техничка поддршка.

Ве уверуваме дека соработуваме само со обработувачи кои обезбедуваат доволна гаранција за примена на соодветни технички и организациски мерки на таков начин на кој обработката ќе се одвива во согласност со законски предвидените услови и барања и ќе обезбедува заштита на правата на субјектот на личните податоци. Обработката на вашите лични податоци од страна на трети лица – обработувачи ја регулираме со договор или со друг правен акт во согласност со закон. Обработувачот не може да ангажира друг обработувач без наше претходно писмено овластување.

Пренос и откривање на лични податоци

Право на пристап до вашите лични податоци имаат само нашите вработени лица кои се посебно овластени за нивно собирање и обработка. Особено не дозволуваме неавторизиран и незаконски пристап до вашите лични податоци, ниту вршиме нивен пренос и/или откривање на трети лица, освен во случаи предвидени со закон.

За обработка на вашите лични податоци со цел исполнување на нашите обврски кон вас или нашите законски обврски може да се случи да ангажираме обработувачи на лични податоци кои се наоѓаат надвор од територијата на Република Македонија (на пр. хостирање на нашата веб страна.). Тоа ќе го направиме исклучиво во согласност со одредбите на прописите за заштита на лични податоци, обезбедувајќи тајност и заштита на Вашите лични податоци. Доколку преносот се врши во земји надвор од Европската Унија или Европскиот економски простор, преносот ќе се изврши само доколку се исполнети законските услови за дозволеност на истиот. Овие трговски друштва можат да ги користат личните податоци само на начин предвиден со оваа Политика за приватност и согласно инструкциите и насоките кои ги дава ДД-Сторе и на кои ги обврзал трговските друштва со меѓусебен договор за обработка на лични податоци.

Преносот на личните податоци е заштитен со соодветни и квалитетни методи, така што во случај на пренос истите нема да бидат читливи и ќе бидат заштитени соодветно на ризикот и природата на податоците кои се пренесуваат. Со цел спречување на неовластен пристап на личните податоци, ќе ги преземеме сите потребни технички и организациски мерки за заштита на личните податоци.

 

Управување со согласности 

Во секое време може да го промените статусот на вашата согласност (да дадете или да повлечете согласност), преку следните канали: е-маил порака или преку нашата веб страна. Согласноста за обработка на лични податоци за цели на директен маркетинг што вие како корисник/купувач сте ја дале или нејзиното повлекување е секогаш валидна за целите за кои што сте се одлучиле дека треба да биде валидна. 
Според GDPR регулативата, секој посетител на нашата веб страна има право да побара увид, промена, запирање или бришење на барање на субјектот на личните податоци:

Барање за доставување на информации за обработка на личните податоци
Барање за дополнување, измена или бришење на податоците
Барање за запирање на обработката на личните податоци

Соработка со трети страни

При секоја Ваша посета и/или користење на нашата веб страна, не е исклучена можноста да наидете на веб страни на трети лица со кои соработуваме. Затоа, ве известуваме дека доколку на нашата веб страна наидете на врски кои ве упатуваат на други веб страни кои им припаѓаат на трети лица, ние не сме овластени да ја контролираме нивната содржина, ниту можеме да имаме увид во начинот на кој обезбедуваат заштита на личните податоци. Воедно, не сме одговорни за постапките на вработените или други лица кои се овластени да работат на веб страните кои се поврзани „кон“ и „од“ нашата веб страна. Секоја од овие веб страни може да има сопствена Политика за приватност, со која исто така препорачуваме да се запознаете.

Политика за заштита на лични податоци на лица под 18 години

Согласно законските решенија, малолетните лица (деца) не смеат да даваат лични податоци без дадена  дозвола од страна на нивните родители/старатели. Затоа, топло им препорачуваме на сите родители/старатели да ги научат своите деца на безбедно и одговорно ракување со лични податоци. Ние, во ниту еден случај нема намерно да земеме (собираме и обработуваме) лични податоци на лица кои не навршиле 18 години, ниту да ги проследиме нивните лични податоци на трета страна, без претходно добиена дозвола од страна на нивните родители/старатели.

Колачиња (Cookies)

Нашата веб-страна ddstore.mk користи колачиња (“cookies”), кои овозможуваат подобро функционирање на страната, но и подобро искуство за вас додека ја користите.

Колачиња или “cookies” се мали текстуални датотеки (делови од код), кои можат да се употребуваат со цел да се подобри корисничкото искуство при посета на веб страната. Колачињата функционираат на начин што при посета на веб страната, истата ги поставува колачињата на вашиот уред заради чување на информации за Вашата посета.

Колачињата се користат за подобро разбирање на користењето на веб страната од страна на посетителите како и за оптимизирање на искуството при користење. Колачињата можат да содржат различни видови информации за Вашата посета на одредена веб страна, но најчесто се користат за чување на избраните преференции, како што се јазик, големина на фонт, содржина на кошничката, поставки за приватноста и состојба на најавување. Колачињата не содржат лични или приватни податоци за Вас, но можат да соберат информации за Вашите навики на пребарување.

Повеќе информации околу користењето на колачиња може да најдете ddstore.mk на објавената Политика за користење колачиња.

Директен маркетинг

Личните податоци кои се обработуваат преку веб страницата ddstore.mk може да се користат за директен маркетинг единствено врз основа на дадена согласност од страна на лицата чии податоци се обработуваат.

Директен маркетинг претставува секој вид на комуникација остварена на било кој начин со цел испраќање на рекламен, маркетиншки или пропаганден материјал која е насочена директно до идентификуван корисник.

ДД-Сторе користи директен маркетинг преку е-маил. ДД-Сторе не спроведува директен маркетинг усно преку телефон или по пошта. ДД-Сторе спроведува политика на избор за корисниците, со која секој што сака да биде дел од директен маркетинг може при самата регистрација на профил на нашата веб страна ddstore.mk.

ДД-Сторе не врши „Профилирање“ при обработката и прибирањето на лични податоци за потребите на директен маркетинг, односно собраните лични податоци не ги користиме за оценување на одредени лични аспекти поврзани со Вас, а особено за анализа или предвидување на аспекти кои се однесуваат на извршување на Вашите професионални обврски, економска состојба, здравје, лични преференции, интереси, доверливост, однесување, локација или движење.

Согласноста за користење на лични податоци за цели на директен маркетинг се дава при регистрацијата на веб страната со избирање на опцијата: “Се согласувам мојата е-пошта да се чува и користи за примање информации и комерцијални понуди за вашите производи и услуги” или писмено, со што дадената согласност се однесува исклучиво за целите на директен маркетинг за испраќање на известувања, маркетинг материјали, специјални понуди и попусти на вашата е-меил адреса, без притоа да се врзува ваквата согласност со губење на било кое друго Ваше право во однос на услугите кои се обезбедуваат преку веб страницата.

Доколку вие ни дадете согласност за директен маркетинг ние ќе ве додадеме во регистарот на ДД-Сторе и редовно ќе ви испраќаме вести, промоции и новости кои содржат информации за услугите и случувањата поврзани со ДД-Сторе и кои содржат директни понуди за вас. За електронскиот билтен во нашата база се запишува вашата е-маил адреса, IP адресата и датумот на регистрација.

Следејќи ги одредбите на Законот за заштита на личните податоци, ДД-Сторе може во секое време да демонстрира дека добил валидна согласност и дека води евиденција за тоа кој се согласил за користење на неговите лични податоци за цели на директен маркетинг, во кој момент и на кој начин. 

Секое лице кое дало согласност за користење на неговите лични податоци за цели на директен маркетинг има право во секое време, да ја измени/ограничи или повлече дадената согласност за обработка на неговите лични податоци за цели на директен маркетинг преку доставување на соодветно барање до ДД-Сторе, со кое корисникот има право да побара увид во обработката на неговите лични податоци, да побара исправка на неговите лични податоци, ограничување на обработката, како и целосно бришење на неговите лични податоци од евиденцијата на ДД-Сторе.

Ваквото повлекување на согласноста за обработка на лични податоци за цели на директен маркетинг не се  поврзува со губење на било кое друго право на давателот на согласноста во однос на услугите кои се обезбедуваат преку веб страницата.

Деталите за вашиот профил ќе бидат целосно избришани од нашата база на податоци во најбрз можен рок, но не подоцна од 30 работни дена откако ќе го добиеме вашето барање.

ДД-Сторе не продава, разменува или споделува лични податоци и информации за своите клиенти со трети лица за цели на директен маркетинг, освен со обработувачите кога е потребно за да ги обезбедат услугите на ДД-Сторе за цели на директен маркетинг. Со сите обработувачи ДД-Сторе има склучено договори согласно одредбите од Законот за заштита на личните податоци и во согласност со оваа политика за директен маркетинг.

За повеќе информации за обработувањето на личните податоци за цели на директен маркетинг посетете ја нашата Политика за директен маркетинг.

Google Аналитика (Google Analytics)

Заради потребата од анализа и истражување на начинот на користење на нашата веб страна: ddstore.mk Ве информираме дека го применуваме најчесто користениот сервис за веб-аналитика, општопознат како алатка Google Analytics.

Користењето и употребата на оваа алатка, се должи на потребата од анализа и евалуација на користењето на нашата веб страна од страна на корисниците. Преку имплементирање на оваа алатка се обезбедуваат статистички податоци, информации и извештаи за  фреквенцијата на „сообраќајот“ односно активноста на веб страната. Ова значи дека Google ги следи посетите на една веб страна преку IP адресата на корисниците, со цел да ја одреди приближната локација на корисникот.

Google Analytics користи колачиња (cookies), па така сите информации кои се генерирани од колачињата во врска со Вашето користење на веб страната се проследуваат до Google.

Истовремено, Ве уверуваме дека нема да ја користиме оваа алатка заради следење и/или собирање на лични податоци на посетителите и корисниците на ddstore.mk.

 

Безбедност на податоци при електронско плаќање

ДДСтор не собира никакви информации од финансиска природа како број на платежна картичка и/или број на банкарска сметка. Податоците околу кредитната картичка и банкарската сметка ќе бидат чувани и користени исклучиво од страна на HALKBANK.

Трансакцијата при наплаќање на производот е пренасочена и се процесира преку порталот за наплата од кредитни картички на HALKBANK. Порталот користи современа заштита на податоците и сите процеси се одвиваат преку сигурна конекција со банката. Ние не ги собираме, ниту имаме право на пристап до информациите поврзани (ин)директно поврзани со Вашата картичка или сметка во банка. Право на пристап и право да врши контрола на овие податоци има само банката во чија сопственост е платежната картичка.

Преку користење на опциите за електронско плаќање, со нас секогаш и секаде можете безбедно да купувате!

Поврзување преку социјални мрежи (Facebook, Twitter, Instagram, YouTube)

Преку користење на нашата веб страна, како корисници/посетители имате можност да бидете поврзани и да остварите интеракција преку користење на Вашите профили на социјалните мрежи: Facebook, Twitter, Instagram, YouTube.

Доколку сте регистриран корисник на нашата веб-страна

Доколку истовремено сте регистрирани и најавени како корисник на нашата веб страна и на Вашиот профил на некоја од горенаведените социјални мрежи, преку кликање на копчињата: Facebook / Instagram / Twitter / YouTube, Вашиот профил на ddstore.mk и профилот на соодветна социјална мрежа ќе бидат споени, но само доколку ги користите истите е-маил адреси.

Доколку сте регистрирани и најавени како корисник на ddstore.mk но не сте најавени на профилот кој го користите на некоја социјална мрежа, кога ќе кликнете на било кое од копчињата: Facebook / Instagram / Twitter / YouTube, ќе биде потребно да ги внесете вашите податоци за логирање на конкретната социјална мрежа.

Доколку не сте регистриран корисник на нашата веб-страна

Доколку сакате да се најавите преку социјална мрежа, но притоа не сте регистрирани како корисник на ddstore.mk ќе биде побарано да ги внесете Вашите податоци за логирање од социјалната мрежа, а потоа ќе Ви биде креиран профил на ddstore.mk од Вашиот профил на социјалната мрежа. Во ваков случај, потребно е да подесите кои податоци сакате да ги споделите од Вашиот профил во подесувањата на социјалната мрежа каде Ви е регистриран профилот.

Со ваквиот начин на поврзување преку користење на социјална мрежа, се согласувате да ни давате дозвола да имаме увид врз информациите од вашиот профил на соодветната социјална мрежа.

Вашите права како субјекти на лични податоци

Согласно законските прописи, вие, како субјект на лични податоци имате права во однос на заштита на вашите лични податоци, како што се детално објаснети во Законот за заштита на личните податоци. Во оваа смисла, ДД-Сторе како контролор на лични податоци е должно да го олесни остварувањето на правата на субјектите на личните податоци. Од таа причина, ве информираме дека во секое време имате право да се информирате / побарате / поднесете:

 • дали се врши обработка на лични податоци;
 • за целите и правната основа на обработка на лични податоци;
 • категории на лични податоци кои се обработуваат, корисници и категории на корисници на кои се откриваат;
 • рок во рамки на кој ќе се чуваат вашите лични податоци и/или критериуми за одредување на тој период;
 • изворот на лични податоци кои не се дадени од ваша страна;
 • логиката на автоматизирана обработка, во случај  на одлука донесена врз автоматска обработка, која може да има влијание;
 • да побарате дополнување и/или измена доколку вашите лични податоци се нецелосни, неточни или неажурирани;
 • да побарате да биде ограничена обработката на вашите лични податоци;
 • да побарате вашите лични податоци да бидат избришани;
 • да ја повлечете претходно дадената согласност за целите на обработка на личните податоци;
 • да поднесете приговор за начинот на обработка;
 • да Ви биде обезбедена копија од вашите лични податоци.

Ве потсетуваме дека електронската адреса преку која ќе не контактирате, содржината на Барањето и останатите лични податоци нема да бидат искористени за друга цел, освен за да одговориме на вашите барања и потреби.

Промени на Политиката за приватност

Оваа Политика ќе биде предмет на постојано следење на новите законски трендови од аспект на обезбедување на современа заштита на личните податоци по највисоки стандарди. Повремена адаптација на оваа Политика може да биде резултат на додавање на опции или подобрувања на перформансите и функционалноста на веб страната.

Со почит,

ДД-Сторе ДООЕЛ

Обновено: Март, 2022 година.